Os avogados de Francia en liña!


O tribunal de recurso: papel, de competencia e de conduta da discapacidade


O tribunal de recursos éOResponsable de repetir un caso cando unha das partes fixo un chamamento a partir dun xuízo prestados por un tribunal de primeira instancia Os tribunais de apelación.