Confiscación — Definición de Dicionario xurídico

O ‘caducidade’ de dereito é o feito de non ser capaz de obter o recoñecemento nos tribunais A caducidade non é limitado para os termos dos contratos A Nacionalidade Código prevé unha perda da nacionalidade francesa, e o Código civil establece que, en determinadas circunstancias, os pais ou un deles pode atopar-se privados da patria potestade sobre os seus fillos menores. Imos engadir, como un billete de exemplo en materia de propiedade intelectual, que o Tribunal de casación ten gobernado (Com catorce de marzo de, BICC non. de de agosto) que por aplicación do artigo L, apartados un e dous