O tribunal de recurso: papel, de competencia e de conduta da discapacidade

O tribunal de recursos é o responsable de repetir un caso cando unha das partes fixo un chamamento a partir dun xuízo prestados por un tribunal de primeira instancia Os tribunais de apelación